Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky registrace

 

Základní ustanovení

Žijeme Gastrem s.r.o. IČO: 11722991 (dále jen „poskytovatel“) je provozovatelem webových stránek GastroZlin.cz, dostupných na internetové adrese (URL) https://www.gastrozlin.cz/(dále jen "webové stránky“).

Poskytovatel vydává dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“, popř. „Podmínky“). Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Restaurací, barem, kavárnou či obchodem (dále jen “gastro podnikem” při registraci Gastro podniku na Portálu, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

Výklad pojmů

Poskytovatelem se rozumí Žijeme Gastrem s.r.o.

Klientem je fyzická nebo právnická osoba podnikatel, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá online prostřednictvím objednávky a přijetím těchto podmínek s Poskytovatelem Smlouvu, jejímž obsahem je registrace gastro podniku na www.gastrozlin.cz, vytvoření Profilu gastropodniku a poskytování Služeb Klientovi Poskytovatelem dle Smlouvy.

Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny na Serveru o Klientovi, který je Klient oprávněn si spravovat.

gastro podnik je podnik Klienta, restaurace, bar, kavárna či jiné obdobné zařízení registrované Klientem v Profilu Klienta.    

Server je provozovaný Poskytovatelem a je dostupný na webových stránkách na internetové adrese (URL) https://www.gastrozlin.cz/, jehož předmětem je poskytováním služeb spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování restaurace poledního menu, stálého menu, speciálních akcí včetně rozšířeného profilu restaurace na Serveru.

———————————

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem, jejímž předmětem je poskytování Služeb v rozsahu dle objednávky a zvoleného balíčku služeb Klienta (basic, standard, atd. dle aktuální nabídky Poskytovatele), spočívající zejména v katalogové registraci Klienta na Serveru, zveřejnění dat a informací poskytnutých Klientem na prostřednictvím webových stránek a podpoře služeb Klienta. Smlouva se řídí těmito VOP.

Službami se rozumí Základní služby a Doplňkové služby. Služby jsou poskytovány v rozsahu sjednaném ve Smlouvě. Délkou poskytování Služby se rozumí doba, na kterou byla Smlouva uzavřena nebo Služba objednána.

Základní Službou se rozumí balíček Předkrm, který obsahuje registraci a zveřejnění Klienta na webových stránkách, administrace a úprava dat a informací Klientem prostřednictvím Profilu a další služby uvedené dle volby Klienta ve Smlouvě. Základní Služba je poskytována bezplatně, pokud není uvedeno jinak.

Doplňkovou službou se rozumí služba, která je poskytována nad rámec Základních služeb sjednaných ve Smlouvě a která je specifikována ve Smlouvě (např. balíček Hlavní chod, topování pozic, inzertní služby, mobilní marketing, sdílení informací na sociální sítě např. facebook, atd.). Doplňkové služby jsou zpoplatněny dle aktuálně platného Ceníku Poskytovatele.

Ceník uvádí aktuální cenu Základních či Doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi v daném období. Poskytovatel je oprávněn Ceník kdykoli změnit.

Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí Služeb Klientovi prostřednictvím Serveru a webových stránek provozovaným Poskytovatelem. Poskytovatel prezentuje Klienta na webových stránkách v rozsahu uvedeném ve Smlouvě či v rozsahu dalších doplňkových Služeb zakoupených Klientem v průběhu trvání smluvního vztahu, a to za podmínek a cenu stanovenou v aktuálním Ceníku Poskytovatele.

Objednávka Služeb, uzavření Smlouvy

Smlouvu o poskytování služeb může Klient s Poskytovatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře umístěného na webových stránkách, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky, a to zvolením si balíčku Služeb nabízeného Poskytovatelem. Takové jednání Klienta se považuje za nabídku na uzavření Smlouvy. Elektronický formulář je oprávněna za Klienta vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, oprávněná jednat za Klienta. Součástí Smlouvy je povinnost Klienta seznámit se s těmito VOP, Ceníkem a Podmínkami užívání webových stránek uvedených a zveřejněných na těchto stránkách a udělit s jejich zněním souhlas.

Smlouva je uzavřena její akceptací Poskytovatelem a zasláním přístupových údajů Klientovi k vytvoření a administraci Profilu Klienta. Smlouva je uzavřena po dobu sjednanou ve Smlouvě. V případě prodloužení Smlouvy se obsah Smlouvy mění tak, že cena Služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem a aktuálně platnými VOP umístěnými na webových stránkách, pokud se strany nedohodnou jinak.

Mezi povinné údaje uváděné Klientem při uzavírání Smlouvy patří – název/firma Klienta, typ Klienta, sídlo, místo podnikání a adresy provozovny, specifikace požadované Služby, IČ, DIČ, kontaktní údaje včetně uvedení emailu a tel. zástupce Klienta, který bude oprávněn komunikovat s Poskytovatelem v rámci Smlouvy. V případě zahraničního Klienta povinného k dani je třeba uvést IČO či DIČ platné pro EU a kontaktní údaje zastupujícího subjektu (organizační složky) pro Českou Republiku.

Objednávku Doplňkových služeb je Klient oprávněn učinit způsoby uvedenými výše. Náležitostmi objednávky musí být přesná specifikace požadovaných Služeb, včetně uvedení množství jednotlivých Služeb a termínu trvání.

Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí těmito VOP, Ceníkem a Podmínkami užívání webových stránek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že vyplněním elektronického formuláře Klient vyslovuje souhlas se všemi těmito dokumenty, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

Klient bere na vědomí, že na uzavření Smlouvy není právní nárok. Poskytovatel může uzavření Smlouvy s Klientem odmítnout či dobu trvání Smlouvy neprodloužit bez uvedení jakéhokoli důvodu. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn odmítnout registraci Klienta, či přerušit či ukončit poskytování Služeb Klientovi, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Poskytovatele či třetích osob.

Úhrada Služeb

Ceny Služeb uvedené v Ceníku či ve Smlouvě neobsahují DPH, která bude účtována ke dni vystavení faktury v aktuálně platné výši stanovené právními předpisy. Splatnost Faktury činí 14 dnů od data jejího vystavení, není-li stranami dohodnuto jinak.

Klient se zavazuje vystavenou Fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. V případě, že Faktura nebude ve lhůtě splatnosti Klientem uhrazena, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit a/nebo poskytování Služby či jejich části objednané Klientem neposkytnout, popř. dle svého uvážení Profil Klienta zrušit. Za neposkytnutí sjednaných Služeb v takovém případě nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

Storno objednávky Služeb je možné pouze ve lhůtě 14 dnů od doručení objednávky či návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovateli. Po uplynutí této lhůty již storno objednávky ze strany Klienta není bez souhlasu Poskytovatele možné.

Podmínky poskytování Služeb

Každému registrovanému Klientovi bude Poskytovatelem vytvořen Profil v souladu s technickými požadavky Poskytovatele na zveřejnění dat. Umístění do sekce Denní menu je možné na základě žádosti Klienta a podléhá poplatku v Ceníku. K vytvořenému Profilu jsou každému Klientovi poskytnuty přihlašovací údaje. Webový prostor, vytvořený Profil a přihlašovací údaje budou Poskytovatelem Klientovi poskytnuty do 48 hodin od uzavření Smlouvy. Přihlašovací údaje slouží Klientovi k přístupu k Profilu, administraci dat vkládaných do profilu a současně ke komunikaci s Poskytovatelem. Klient je oprávněn v rámci správy svého Profilu ke změně údajů na Profilu dle svého uvážení.

Klient je povinen při administraci Profilu dodržovat veškeré povinnosti uvedené v dokumentu Podmínky pro užívání webových stránek, zejména dodržovat povinnosti ochrany duševního vlastnictví tam uvedené. Klient se dále zavazuje, že při užívání webových stránek se bude řídit platnými právními předpisy, bude jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, těmito VOP a Podmínkami užívání webových stránek.

Poskytovatel bude při poskytování Služeb postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností tak, aby nezpůsobil Klientovi škodu. Poskytovatel se zavazuje při své činnosti sledovat a chránit zájmy a dobré jméno Klienta.

Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat potřebnou součinnost k řádnému plnění povinností dle Smlouvy.

Porušení podmínek, odpovědnost

Klient je plně odpovědný za veškeré údaje a informace uvedené na webových stránkách ve svém Profilu. Poskytovatel neodpovídá za obsah ani pravdivost informací poskytnutých mu Klientem a prezentovaných na webových stránkách. Klient není oprávněn jakkoliv Poskytovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat prostřednictvím webových stránek či v případě odmítnutí zveřejnění dat Poskytovatelem.

Jakékoliv užití obsahu webových stránek popř. jejich částí Klientem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou určeny, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru Poskytovatele a nastavení webových stránek. Právo zhotovit záložní kopie materiálů pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou zakázány.

Poskytovatel si vyhrazuje nezveřejnit informace uvedené Klientem, jestliže dle rozhodnutí Poskytovatele:

a) jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek

b) jsou způsobilé přivodit Poskytovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit jejich dobré jméno, či dobrou pověst

c) nejsou tematicky spojeny se zaměřením webových stránek a poskytováním Služeb ze strany Poskytovatele.

Za porušení těchto podmínek či z důvodů v těchto VOP uvedených si Poskytovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování informací Klienta podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit Profil Klienta.

Vady Služeb zaviněné Poskytovatelem je Klient povinen uplatnit u Poskytovatele do tří dnů ode dne jejich vzniku a po dobu jejich trvání, a to písemně, jinak nárok na jejich uplatnění zaniká. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy při poskytování Služeb, které byly způsobeny nezávisle na zavinění Poskytovatele třetími osobami nezávislými na Poskytovateli nebo v důsledku „vyšší moci“, například dočasným výpadkem Serveru.

Komunikace stran a souhlas se zpracováním údajů

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Klienta doručením na adresu uvedenou Klientem ve Smlouvě), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu info@gastrozlin.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Klienta na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě), prostřednictvím datové komunikace v Profilu Klienta. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Klientem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele prostřednictvím telefonních čísel uvedených ve Smlouvě či u jednotlivých Služeb a v případě Klienta prostřednictvím telefonního čísla uvedeného ve Smlouvě).

Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Poskytovatelem poskytnutých v rámci Serveru, dále ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Klient bezplatně kdykoliv odvolat písemným oznámením adresovaným Poskytovateli. Poskytovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn změnit tyto VOP a/nebo Ceník či Podmínky užívání webu s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese https://www.gastrozlin.cz/, a to nejméně 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti takovéto změny. Smluvní závazek mezi Poskytovatelem a Klientem se však vždy řídí VOP a Ceníkem platnými v době vzniku závazku, a dále VOP a Ceníkem platným ke dni obnovení či prodloužení smluvního vztahu. Jakékoli Doplňkové služby, které si Klient objedná nad rámec Základních služeb, se řídí Ceníkem platným pro tyto jednotlivé Služby ke dni objednání této Služby.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Veškeré spory vzniklé na základě těchto smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti s poskytováním Služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud Poskytovatele.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 20.10.2017.