Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH A DALŠÍCH ÚDAJŮ

  1. Gastrozlin.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, za účelem účasti v soutěžích, si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení ze světa gastro a možnosti zadávání hodnocení.

  2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

  4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat gastrozlin.cz o změně ve svých Osobních údajích.

  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

  6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k gastrozlin.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu gastrozlin.cz.

  7. V případě, že by se Uživatel domníval, že gastrozlin.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat gastrozlin.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu gastrozlin.cz povinen tuto informaci předat. gastrozlin.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9. Uživatel souhlasí, aby gastrozlin.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na stránkách gastrozlin.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví web gastrozlin.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na stránkách gastrozlin.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@gastrozlin.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

  10. Uživatel souhlasí, aby gastrozlin.cz shromažďoval a dále využíval slovních hodnocení Restaurací získaných od Uživatelů prostřednictvím stránek gastrozlin.cz. V případě, že je hodnocení Uživatele doplněno fotografií vytvořenou Uživatelem, uděluje dále Uživatel gastrozlin.cz časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k užití fotografického díla pro prezentaci Restaurací na službách gastrozlin.cz v elektronické podobě. V takové případě je Uživatel povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s užitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese gastrozlin.cz odpovědnost.

 

 

Gastro Zlín – www.gastrozlin.cz

provozovatel webu: Agentura Žijeme Gastrem | IČO:11722991 | Tel: 608 933 893 | email: info@gastrozlin.cz