Podmínky užívání webových stránek Gastrozlin.cz

Podmínky užívání webových stránek Gastrozlin.cz

 

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek www.gastrozlin.cz, které jsou provozovány Agenturou Žijeme Gastrem s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) a slouží k prezentaci jednotlivých restauračních kavárenských, barových či obdobných zařízení (dále jen “subjekty"), jídelních lístků, stálého i denního menu, speciální nabídky, akcí atd. za účelem poskytování informací potencionálním návštěvníkům těchto zařízení (dále jen "zákazník").

Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto podmínek nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem těchto stránek (subjektu nebo zákazníkem dále společně jen „uživatel“), pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Uživatel, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito podmínkami. Používáním těchto stránek nebo stahováním materiálů z těchto stránek uživatel souhlasí s podmínkami zde uvedenými. V případě, že uživatel nesouhlasí s některou z uvedených podmínek, není oprávněn tyto webové stránky používat. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění. Užitím webových stránek i po změně podmínek, uživatel souhlasí s jejich změnami. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přístup na své webové stránky komukoli dle svého uvážení a z jakéhokoli důvodu a odstranit jakoukoli součást obsahu webových stránek.

Odpovědnost

Obsah webových stránek www.gastrozlin.cz byl sestaven s nejvyšší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webových stránek však poskytovatel nemůže převzít záruku, neboť informace na webových stránkách jsou vkládány či zčásti přebírány od uživatel (subjektů i zákazníků), mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány zástupcem restaurace bez předchozího upozornění poskytovatele. Odkazy na webové stránky restaurací či akcií vkládané ze strany zástupců subjektů uvedené na webových stránkách poskytovatele jsou poskytovány jako služba pro zákazníky a poskytovatel není odpovědný za obsah stránek těchto třetích stran, ani za případné škody vyplývající z jejich použití, neboť obsah webových stránek třetích stran není schopen ovlivnit. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel takových stránek. Poskytovatel současně neodpovídá ani za obsah jakýchkoli částí webových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na webové stránky třetí stranou, ani za dostupnost služeb (jídla, dovážky jídla, atd.), které lze objednat z těchto stránek online.

Poskytovatel nenese vůči jiné straně žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho nebo odkazovaných webových stránek. Poskytovatel zejména, nikoli však výlučně nenese odpovědnost za poškození dobrého jména, ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty, ztráty za přerušení činnosti ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody ze sankčních funkcí, které vyplývají z použití webových stránek poskytovatele či odkazovaných stránek. Poskytovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona s výjimkami zde uvedenými. Povinnosti odstranit či zamezit užití informací či odkazů na webových stránkách podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek, který je v rozporu s právním řádem, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům poskytovatele. Bude-li poskytovatel informován o porušení práva souvisejícího s webovými stránkami poskytovatele či odkazovanými webovými stránkami, bezodkladně takové odkazy odstraní.

Duševní vlastnictví

Webové stránky www.gastrozlin.cz poskytovatele jsou chráněny autorským zákonem. 121/2000 Sb., o právu autorském, včetně veškerého obsahu. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ve všech materiálech a informacích (včetně textů, designů stránek, grafiky, obrázků, videí, her, zvukových klipů a jiných médií), které jsou viditelné na těchto webových stránkách, jakož i zdrojový kód softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek, jsou ve vlastnictví poskytovatele, jeho dodavatelů a / nebo partnerů, nebo jsou licencovány poskytovatelem. Materiály a informace na webových stránkách nemohou být zveřejněny, reprodukovány a / nebo upravovány bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele a příslušného autora.

Poskytovatel povoluje prohlížení těchto www stránek a jejich částí, zejména pak stahování, kopírování či jiné úpravy, pouze a jenom k nekomerčním, informačním a osobním účelům. Provádění jakýchkoli změn, zásahů do obsahu webových stránek, zdrojových kódů, technických parametrů či zabezpečení v obsahu webových stránek (s výjimkou povolených změn prováděných zástupcem restaurace) bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele je výslovně zakázáno. Poskytovatel bezodkladně odstraní jakékoli porušení autorského práva, o kterém bude informován.

Povinnosti uživatelů

Umístí-li uživatel na webové stránky nebo subjektu do svého profilu jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.), odpovídá za to, že k těmto materiálům má právo je zveřejnit, šířit a udělit neomezenou licenci k jejich užití třetím stranám a uděluje Poskytovateli automaticky souhlas k užití takových autorských děl a jejich šíření a zpřístupnění prostřednictvím Internetu, na sociálních sítích a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. Souhlas se poskytuje bez nároku na jakoukoli odměnu, pro území celého světa, na dobu 100 let a bez množstevního omezení. V případě, že takové příspěvky, odkazy či informace vložené uživatelem budou zachycovat osobnostní atributy jakékoli fyzické osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje uživatel poskytovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů.

Uživatel webových stránek se zavazuje, že při užívání webových stránek se bude řídit platnými právními předpisy, bude jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a těmito podmínkami, nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele, subjekty ani ostatních uživatelů. Uživatel není oprávněn užívat webové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů, šířit či zanášet na webové stránky viry a nebezpečné programy, falšovat identitu odesílatele, bránit jiným uživatelům v užívání webových stránek, zveřejňovat na stránkách obsah, který je v rozporu s právním řádem nebo má pornografický obsah.

Vytvořit hypertextový odkaz na tuto webovou stránku je povoleno pouze za podmínky udělení předchozího souhlasu poskytovatele.

Ochrana osobních údajů, zásady soukromí

Při provozování webu www.gastrozlin.cz poskytovatel využívá obecné zásady minimalizace množství shromažďovaných osobních informací a webové stránky tak vyžadují pouze informace, které jsou nutné pro zajištění možnosti efektivní účasti zákazníků na aktivitách a akcích restaurací. Jsou-li na stránkách sbírány osobní údaje, děje se tak pokud možno vždy na dobrovolné bázi. Poskytovatel poukazuje na to, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Úplnou ochranu dat před přístupem třetích osob není možné zajistit.

Použitím služeb na webových stránkách, např. v souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci a/nebo přijetím těchto zásad uživatel fyzická osoba vyslovuje poskytovateli jednoznačný souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů pro účely, které jsou uvedené na těchto webových stránkách, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Poskytovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů.

Osobní údaje fyzické osoby uživatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů jsou statistické a marketingové činnosti poskytovatele, zejména vytvoření databáze poskytovatele, poskytnutí komplexních informací a službách poskytovatele a jiných subjektů, pro účely realizace požadované služby, které poskytovatel, případně zpracovatelé poskytnou zákazníkovi, dále služby poskytované prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Každá fyzická osoba má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků je poskytovatel oprávněn předat v rámci svých marketingových akcí svým obchodním partnerům. Osobní údaje mohou být zpracovávány poskytovatelem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Požádá-li zákazník poskytovatele o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je poskytovatel povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi poskytnout, včetně specifikace osobních údajů a jejich zdroji, účelu zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů

Domnívá-li se fyzická osoba uživatel, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla porušena, je oprávněn kontaktovat poskytovatele na kontaktech uvedených níže a poskytovatel je na jeho na písemnou žádost povinen tento stav napravit. V případě, že poskytovatel stav nenapraví, je fyzická osoba uživatel oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně soukromí při užívání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá k analýze používání webových stránek „cookies“, což jsou textové soubory ukládané na vašem počítači. Informace generované souborem cookie o vašem způsobu používání těchto stránek se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP adres na těchto stránkách bude vaše IP adresa od společnosti Google odstraněna v rámci členských států Evropské unie nebo jiných účastníků smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.

Úplná IP adresa se na server společnosti Google v USA zasílá jen výjimečně a na serveru se krátí. Společnost Google používá tyto informace jménem vlastníka webových stránek k hodnocení způsobu, jak webové stránky využíváte, ke kompilování zpráv o aktivitě na webových stránkách a za účelem nabízení jiného způsobu využití webových stránek a služeb souvisejících s internetem ve vztahu k vlastníkovi webových stránek. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem směšována s jinými daty společnosti Google.

Používání cookies můžete odmítnout tak, že zvolíte příslušné nastavení na svém prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být možné plně využívat všechny prvky těchto webových stránek. Rovněž je možné bránit detekci cookie generované pro společnost Google při používání webových stránek a v souvislosti s tímto používáním (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tak, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění podmínek nebo jejich změn na webové stránky www.gastrozlin.cz

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím na tyto kontaktní adresy:

Dalibor Thiel, tel. +420 608933893 email: info@gastrozlin.cz